VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

1. Všeobecné Ustanovenia

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) obchodnej spoločnosti SCIÉNTIO laboratories, spol. s r.o., so sídlom Tallerova 4 Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 02 , IČO: 52 053 40, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,132999/B, telefonický kontakt: 0911 65 33 78, emailové spojenie: obchod@denticor.sk (ďalej ako „Predávajúci“), podrobnejšie upravujú podmienky poskytovania služby Predávajúceho –  dodania tovaru  (ďalej len ako „Služba“), ako aj vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a zákazníkom v momente prevzatia tovaru (ďalej len ako „Kúpna zmluva“), a to vrátane podmienok reklamačného konania.

1.2 Tieto VOP sú dostupné na Internetovej stránke Predávajúceho: www.denticor.sk (ďalej len ako „Internetová stránka“) v sekcii označenej ako „Všeobecné obchodné podmienky“.

1.3 Službou sa na účely týchto VOP rozumie prezentácia tovaru Predávajúceho na  Internetovej stránke, na základe ktorej si zákazník môže vybrať tovar, o ktorého kúpu má záujem vytvorením nákupného košíka tovaru (ďalej len ako „Nákupný košík“), dodanie tovaru Predávajúcim prostredníctvom Slovenskej pošty a následnú kúpu tovaru zákazníkom za podmienok bližšie uvedených v týchto VOP.

1.4 Tovarom sa na účely týchto VOP rozumejú všetky produkty Predávajúceho prezentované na Internetovej stránke určené na poskytovanie Služby (ďalej len ako „Tovar“).

1.5 Službu je oprávnená využiť výlučne fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ako aj  fyzická osoba v postavení podnikateľa (spoločne ďalej len ako „Zákazník“). Zákazníkom Predávajúceho nie je právnická osoba, ani fyzická osoba, ktorá nedovŕšila 18 rokov veku. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že Predávajúci je oprávnený odmietnuť poskytnutie Služby osobám, ktoré nespĺňajú požiadavky na Zákazníka uvedené v tomto bode VOP.

1.6 Tieto VOP boli vypracované najmä v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Občiansky zákonník“), zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon č. 102/2014 Z.z.“), zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon č. 250/2007 Z.z.“), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon č. 22/2004 Z.z.“), zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon č. 391/2015“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ako „Zákon o ochrane OU“).

1.7 Kontrolu dodržiavania právnych predpisov na úseku ochrany spotrebiteľa vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia. Príslušným kontrolným orgánom pre Bratislavský kraj je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07 Bratislava 27, odbor výkonu dozoru.

 

2. Registrácia zákazníka

2.1 Služby Predávajúceho môže využiť aj Zákazník, ktorý nie je registrovaný na Internetovej stránke Predávajúceho. Registrácia Zákazníka je dobrovoľná a bezplatná. Zákazník sa môže zaregistrovať na Internetovej stránke Predávajúceho prostredníctvom emailu alebo cez sociálnu sieť Facebook alebo Google + (ďalej aj ako „Registrácia“).

2.2 Pri Registrácii je potrebné pravdivo, presne a úplne vyplniť nasledovné údaje: meno a priezvisko Zákazníka a emailová adresa Zákazníka (ďalej len ako „Registračné údaje“). Pri Registrácii Zákazník zároveň zadá heslo, ktoré bude používať na účely prihlásenia do svojho účtu.

2.3 Registrácia sa považuje za riadne vykonanú, ak je doručená do elektronického systému Predávajúceho a obsahuje všetky požadované Registračné údaje Zákazníka.

2.4 Po úspešnej Registrácii sa Zákazník môže prihlásiť do svojho účtu vytvoreného na Internetovej stránke (ďalej len ako „Účet“). Zákazník zrealizuje každé ďalšie prihlásenie do Účtu vyplnením prihlasovacieho mena (emailovej adresy) a hesla, ktoré uviedol pri svojej emailovej registrácii alebo pri registrovaní cez sociálnu sieť Facebook alebo Google + (ďalej len ako „Prihlasovacie údaje“). Prihlasovacie údaje sú dôverné.

2.5 Zákazník zodpovedá za presnosť, pravdivosť a priebežnú aktualizáciu všetkých svojich Registračných údajov. V prípade akejkoľvek zmeny Registračných údajov je Zákazník pri svojom najbližšom prihlásení do Účtu povinný Registračné údaje aktualizovať.

2.6 Za všetky úkony realizované prostredníctvom Účtu na Internetovej stránke zodpovedá v celom rozsahu Zákazník, na ktorého je Účet zaregistrovaný. Zákazník je povinný bezodkladne informovať Predávajúceho o akomkoľvek podozrení zo zneužitia jeho Registračných údajov treťou osobou. V prípade odôvodnenej obavy je Predávajúci oprávnený Účet zablokovať a prípadne vyzvať Zákazníka k zmene jeho Prihlasovacích údajov.

2.7 Predávajúci nezodpovedá za následky spôsobené Zákazníkovi a/alebo tretím osobám v dôsledku:

(i) uvedenia nepresných, nepravdivých alebo neúplných Registračných údajov alebo objednávacích údajov Zákazníka (tak ako sú definované v čl. 6 bod 6.5 VOP),

(ii) neaktualizovania Registračných údajov Zákazníka v čase po jeho Registrácii,

(iii) sprístupnenia Prihlasovacích údajov, Registračných údajov a/alebo objednávacích údajov uvedených v Nákupnom košíku zo strany Zákazníka tretím osobám.

2.8 Predávajúci je oprávnený bez udania dôvodu kedykoľvek, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia Zákazníka, Účet Zákazníka zrušiť. Predávajúci pristúpi k zrušeniu Účtu Zákazníka najmä v nasledovných prípadoch:

(i) ak Zákazník v súvislosti s poskytovaním Služby porušuje VOP alebo ustanovenia všeobecne záväzných platných právnych predpisov,

(ii) ak Zákazník vykonáva akékoľvek činnosti majúce nepriaznivý vplyv na funkčnosť a účelnosť Internetovej stránky Predávajúceho, a to bez ohľadu na spôsob a charakter zásahu Zákazníka do Internetovej stránky,

(iii) v prípade existencie duplicitných Účtov Zákazníka. V tomto prípade je Predávajúci oprávnený zrušiť všetky Účty Zákazníka a/alebo ponechať len jeden unikátny Účet vzťahujúci sa k osobe Zákazníka,

(iv) v ďalších prípadoch bližšie vymedzených v bode 11.3 VOP.

2.9 Registrácia Zákazníka zaniká ukončením poskytovania Služby zo strany Predávajúceho a smrťou Zákazníka. Zánik a/alebo zrušenie Registrácie nemá žiadny vplyv na tie ustanovenia VOP, ktoré majú vzhľadom na svoju povahu ostať v platnosti aj na čas po zrušení alebo zániku Registrácie.

 

3. Uzavretie Kúpnej zmluvy

3.1 Tovar prezentovaný na Internetovej stránke si môže Zákazník vložiť do Nákupného košíka za podmienok bližšie uvedených v článku 6. týchto VOP. Zákazník vytvorením a odoslaním Nákupného košíka voči Predávajúcemu uskutočňuje jednostranný návrh na dodanie Tovaru prezentovaného na Internetovej stránke, vrátane dodania Tovaru k jeho dverám, a to všetko za účelom prípadného uzavretia Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Zákazníkom.

3.2 Kúpna zmluva na predaj Tovaru medzi Predávajúcim a Zákazníkom, ako zmluva uzavretá mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho, sa v rámci poskytnutia Služby považuje za uzavretú vždy až v momente prevzatia Tovaru Zákazníkom a zaplatením kúpnej ceny Tovaru. Prevzatiu Tovaru zo strany Zákazníka predchádza dodanie Tovaru k dverám Zákazníka podľa jeho Nákupného košíka a prezretie Tovaru zo strany Zákazníka.

3.3 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností ďalej platí, že s odmietnutím prevzatia Tovaru pri jeho dodaní nie sú na strane Zákazníka spojené žiadne právne následky. Takéto konanie Zákazníka nepredstavuje napr. odstúpenie od Kúpnej zmluvy, resp. akýkoľvek iný právny úkon smerujúci k zániku Kúpnej zmluvy.

 

4. Platobné podmienky

4.1 V rámci poskytnutia Služby je Zákazník oprávnený realizovať úhradu Kúpnej ceny v čase uzavretia Kúpnej zmluvy (po dodaní Tovaru) priamo pri preberaní Tovaru:

(i) prostredníctvom prenosného platobného terminálu Slovenskej pošty, a to bezhotovostným prevodom za použitia všetkých obvykle akceptovaných debetných a/alebo kreditných platobných kariet alebo

(ii) v hotovosti.

4.2 V prípade uzavretia Kúpnej zmluvy Predávajúci dodá prostredníctvom Slovenskej pošty Tovar Zákazníkovi spolu s potvrdeným dodacím listom a dokladom o kúpe Tovaru (ďalej len ako „Doklad o kúpe“). Doklad o kúpe bude obsahovať minimálne nasledovné obsahové náležitosti:

(i) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo Predávajúceho,

(ii) adresu prevádzkarne,

(iii) dátum predaja Tovaru,

(iv) názov a množstvo Tovaru

(v) Kúpnu cenu jednotlivého Tovaru a celkovú Kúpnu cenu Tovaru, ktorú Zákazník zaplatil (vrátane Nákladov na dodanie a prípadných Nákladov na balenie).

4.3 V prípade, ak Zákazník neuzatvorí s Predávajúcim Kúpnu zmluvu na Tovar alebo akúkoľvek jeho časť z Nákupného košíku pri dodaní Tovaru, má právo požiadať Predávajúceho o zaslanie opravného Dokladu o kúpe, ako daňového dokladu, a to emailom na adrese Predávajúceho: obchod@denticor.sk. Vo svojej žiadosti Zákazník uvedie číslo Nákupného košíka a korešpondenčnú adresu, na ktorú žiada zaslať originál opravného Dokladu o kúpe. Pokiaľ Zákazník vo svojej žiadosti korešpondenčnú adresu neuvedie, má sa za to, že opravný Doklad o kúpe požaduje zaslať na adresu miesta dodania Tovaru z príslušného Nákupného košíka.

 

5. Reklamačný poriadok Predávajúceho

5.1 ROZSAH UPLATNENIA REKLAMAČNÉHO PORIADKU

5.1.1 Ustanovenia tohto článku VOP (ďalej len ako „Reklamačný poriadok“) sa vzťahujú výlučne na Zákazníkov – fyzické osoby, ktoré pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy s Predávajúcim nekonali v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len ako „Spotrebiteľ“).

5.1.2 Na Zákazníkov – fyzické osoby, ktoré pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy s Predávajúcim konajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

5.2 REKLAMÁCIA

5.2. Ak sa u zakúpeného Tovaru pre rozpor s Kúpnou zmluvou vyskytne akákoľvek vada (čo do množstva, kvality, hmotnosti alebo akejkoľvek inej vlastnosti predaného Tovaru (spoločne ďalej len ako „Vada“)), je Spotrebiteľ oprávnený Vadu u Predávajúceho reklamovať (ďalej aj ako „Reklamácia“). Písomná Reklamácia obsahuje najmä:

(a) identifikačné údaje Zákazníka v rozsahu meno, priezvisko, adresa Miesta dodania;

(b) číslo Nákupného košíka, ku ktorému sa Reklamácia vzťahuje,

(c) presnú a jednoznačnú identifikáciu Tovaru, ktorý je predmetom Reklamácie,

(d) detailný popis Vady Tovaru,

(e) voľbu nároku Zákazníka podľa bodov 7.6.4 a 7.6.5 týchto VOP

(f) dátum spísania Reklamácie a vlastnoručný podpis Zákazníka.

5.2.2 V prípade, ak si Zákazník v rámci Reklamácie neuplatní voľbu nároku podľa bodov 7.6.4 a 7.6.5 VOP, je Predávajúci v medziach platných právnych predpisov oprávnený rozhodnúť o voľbe nároku sám.

5.2.3 Spolu s Reklamáciou je Zákazník povinný predložiť Predávajúcemu Doklad o kúpe Tovaru, spolu so záručným listom, ak bol na Tovar vystavený. Pre správne posúdenie Reklamácie je nutné, aby bol reklamovaný Tovar čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecne platnými hygienickými zásadami.

5.2.4 Ak Reklamácia nespĺňa všetky podmienky riadne uplatnenej Reklamácie, Predávajúci bezodkladne kontaktuje Zákazníka (osobne, telefonicky, prostredníctvom SMS správy alebo emailom) za účelom doplnenia Reklamácie. Predávajúci o uplatnení riadnej Reklamácie Zákazníkom vyhotoví písomný protokol, ktorého kópiu osobne odovzdá alebo odošle Zákazníkovi.

5.3 SPÔSOB UPLATNENIA REKLAMÁCIE A MIESTO PRE JEJ UPLATNENIE

5.3.1 Zákazník je oprávnený uplatniť Reklamáciu Tovaru osobne, odoslaním Tovaru na sídlo Predávajúceho, v ktorejkoľvek Prevádzke Predávajúceho alebo u osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv Tovaru uvedenej v záručnom liste (ďalej len ako „Určená osoba“). Určená osoba môže Reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného Tovaru, inak Reklamáciu postúpi na vybavenie Predávajúcemu.

5.3.2 Zákazník je oprávnený uplatniť Reklamáciu Tovaru u Predávajúceho aj zaslaním písomnej Reklamácie na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v čl. 1 bod 1.1 VOP.

5.4 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU

5.4.1 Predávajúci zodpovedá za Vady, ktoré má predaný Tovar pri jeho prevzatí Zákazníkom. Pri použitom Tovare Predávajúci nezodpovedá za Vady Tovaru vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Pri Tovare predávanom za nižšiu Kúpnu cenu Predávajúci nezodpovedá za Vadu Tovaru, pre ktorú bola dojednaná nižšia Kúpna cena.

5.4.2 Predávajúci zodpovedá za Vady Tovaru, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru Zákazníkom v záručnej dobe (ďalej len ako „Záručná doba“). Pri Tovare kozmetického a estetického charakteru sa Záručnou dobou na účely Reklamačného poriadku rozumie dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti Tovaru. Záručná doba Tovaru, ktorý nemá charakter potravinárskych výrobkov, je 24 mesiacov. Ak je na predávanom Tovare, jeho obale alebo na pripojenom návode vyznačená lehota na použitie, Záručná doba sa neskončí pred uplynutím tejto lehoty.

5.4.3 Predávajúci nezodpovedá za Vady Tovaru, ak:

(a) Zákazník spôsobil Vadu Tovaru sám (napr. v dôsledku nesprávneho skladovania Tovaru),

(b) Zákazník pred prevzatím Tovaru o Vade Tovaru vedel, resp. bol na Vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre Vadu Tovaru poskytnutá zľava z Kúpnej ceny Tovaru,

(c) Vady vznikli v Záručnej dobe v dôsledku opotrebenia Tovaru spôsobeného nesprávnym či nadmerným používaním Tovaru,

(d) boli porušené ochranné plomby na Tovare prípadne bol Tovar zabalený do ochrannej atmosféry Zákazníkom otvorený,

(e) Vady Tovaru boli spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do Tovaru alebo jeho súčastí,

(f) ak sa Tovar reklamuje po uplynutí Záručnej doby alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má Tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti (dátum spotreby alebo doba minimálnej trvanlivosti),

(g) ak Zákazník nevie sám v domácich podmienkach vyrobiť zubnú náhradu prípadne špecifický stav jeho chrupu neumožňuje použiť zubnú náhradu vyrobenú doma.

5.4.4 Záručná doba začína plynúť od momentu prevzatia Tovaru Zákazníkom.

5.4.5 Predávajúci je povinný poskytnúť Zákazníkovi záruku v písomnej forme (ďalej len ako „Záručný list“) vždy, keď o to Zákazník Predávajúceho požiada. Ak to povaha predávaného Tovaru umožňuje, postačí, ak Predávajúci namiesto Záručného listu Zákazníkovi vydá Doklad o kúpe. Predávajúci ďalej vydá Záručný list Zákazníkovi v prípade, ak si jeho vydanie vyžaduje povaha predávaného Tovaru. Záručný list musí obsahovať označenie Predávajúceho, obsah, rozsah a podmienky poskytnutej záruky.

5.4.6 Doba od uplatnenia Reklamácie až do doby, kedy bol Zákazník povinný reklamovaný Tovar prevziať, sa do Záručnej doby nezapočítava. Predávajúci je povinný vydať Zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

5.4.7 Ak dôjde k výmene Tovaru začne plynúť Záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru Zákazníkom.

5.4.8 Ak má Tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý Tovar Vadu, za ktorú zodpovedá Predávajúci, má Zákazník namiesto práva na výmenu Tovaru právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny Tovaru.

5.5 LEHOTA NA UPLATNENIE REKLAMÁCIE

5.5.1 Zákazník je povinný uplatniť Reklamáciu bez zbytočného odkladu po zistení Vady Tovaru, najneskôr však do uplynutia Záručnej doby, inak práva Zákazníka zo zodpovednosti za Vady Tovaru zaniknú.

5.5.2 Reklamáciu Vád Tovaru, ktorý sa rýchlo kazí, musí Zákazník uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe Tovaru, inak práva Zákazníka zo zodpovednosti za Vady Tovaru zaniknú.

5.5.3 V prípade použitého Tovaru zaniknú práva Zákazníka zo zodpovednosti za Vady, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia použitého Tovaru Zákazníkom alebo do doby uplynutia kratšej Záručnej doby, na ktorej sa Predávajúci a Zákazník dohodli.

5.6 SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

5.6.1 Predávajúci vydá Zákazníkovi potvrdenie o prijatej Reklamácii do piatich dní odo dňa jej riadneho uplatnenia, najneskôr však spolu s Reklamačným záznamom (tak ako je definovaný v bode 6.6.6 týchto VOP). Potvrdenie o uplatnení Reklamácie sa nemusí doručovať, ak má Zákazník možnosť preukázať uplatnenie Reklamácie iným spôsobom (najmä prostredníctvom poštového podacieho lístka preukazujúceho odoslanie Reklamácie na adresu sídla Predávajúceho).

5.6.2 Na základe rozhodnutia Zákazníka, ktoré z práv podľa bodov 6.6.4 a 6.6.5 týchto VOP uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia Reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Predávajúci bezodkladne informuje Zákazníka (osobne, telefonicky, prostredníctvom SMS – správy alebo emailom) o spôsobe vybavenia Reklamácie.

5.6.3 Predávajúci vybaví Reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie (ďalej len ako „Lehota na vybavenie Reklamácie“). Po uplynutí Lehoty na vybavenie Reklamácie má Zákazník právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy alebo má právo na výmenu Tovaru za nový Tovar.

5.6.4 Ak ide o Vadu, ktorú možno odstrániť, má Zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný Vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Zákazník môže namiesto odstránenia Vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa Vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na Kúpnu cenu Tovaru alebo závažnosť Vady. Predávajúci môže podľa vlastnej úvahy vždy namiesto odstránenia Vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to Zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti.

5.6.5 Ak ide o Vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez Vady, má Zákazník právo na výmenu Tovaru alebo má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Tie isté práva prislúchajú Zákazníkovi, ak ide síce o odstrániteľné Vady, ak však Zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie sa Vady po oprave alebo pre väčší počet Vád Tovar riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľné Vady, ktoré nebránia, aby sa Tovar riadne užíval, má Zákazník právo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny.

5.6.6 Predávajúci vydá Zákazníkovi doklad o vybavení reklamácie (ďalej len „Reklamačný záznam“) najneskôr do 30 dní odo dňa riadneho uplatnenia Reklamácie. Predávajúci zašle Reklamačný záznam Zákazníkovi na emailovú adresu Zákazníka uvedenú pri Registrácii alebo Reklamačný záznam odovzdá Zákazníkovi osobne pri vybavovaní Reklamácie.

5.6.7 Predávajúci je oprávnený vybaviť Reklamáciu jej zamietnutím len na základe odborného posúdenia (ďalej len ako „Odborné posúdenie“). Predávajúci je povinný poskytnúť Zákazníkovi kópiu Odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie Reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia Reklamácie.

 

6. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy zo strany zákazníka – spotrebiteľa

6.1 Ustanovenia tohto článku VOP sa vzťahujú výlučne na Zákazníkov – fyzické osoby, ktoré pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy s Predávajúcim vystupovali v postavení Spotrebiteľa.  Zákazník – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy s Predávajúcim konala v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, môže odstúpiť od uzavretej Kúpnej zmluvy za podmienok uvedených v príslušných právnych predpisoch (najmä v zákone č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov).

6.2 Zákazník je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a vrátiť Tovar nadobudnutý prostredníctvom Služby bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy (prevzatia Tovaru) (ďalej aj ako „Lehota na odstúpenie od Zmluvy“).

6.3 Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie Zákazníka o odstúpení od Zmluvy (ďalej len ako „Oznámenie o odstúpení“) bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň Lehoty na odstúpenie od Zmluvy. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy znáša Zákazník.

6.4 Zákazník môže uplatniť právo na odstúpenie od Zmluvy u Predávajúceho zaslaním Oznámenia o odstúpení na emailovú adresu Predávajúceho: obchod@denticor.sk alebo na korešpondenčnú adresu Predávajúceho: SCIÉNTIO laboratories, spol. s r.o.., Furčianska 97, 04014. Košice

6.5 Oznámením o odstúpení sa na účely týchto VOP rozumie akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie Zákazníka adresované Predávajúcemu, ktorým Zákazník vyjadrí svoju vôľu odstúpiť od uzavretej Kúpnej zmluvy. Oznámenie o odstúpení by malo obsahovať aspoň nasledovné minimálne obsahové náležitosti:

(i) identifikačné údaje Predávajúceho v rozsahu obchodné meno a sídlo;

(ii) identifikačné údaje Zákazníka v rozsahu meno, priezvisko, adresa Miesta dodania;

(iii) číslo Nákupného košíka;

(iv) presnú špecifikáciu Tovaru, od ktorého kúpy Zákazník odstupuje;

(v) v prípade písomného Oznámenia o odstúpení aj dátum jeho spísania a vlastnoručný podpis Zákazníka.

6.6 Zákazník môže na odstúpenie od Zmluvy vždy využiť aj formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorého vzor je dostupný na Internetovej stránke Predávajúceho: TU.

6.7 Zákazník nie je oprávnený odstúpiť od Kúpnej Zmluvy v nasledovných prípadoch:

(i) pri predaji Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

(ii) pri predaji Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní Tovaru porušený;

(iii) pri predaji Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným Tovarom;

(iv) v iných prípadoch výslovne vymedzených v ustanovení § 7 ods. 6 Zákona č. 102/2014 Z.z.

6.8 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa doručenia Oznámenia o odstúpení, vrátiť Zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou (ďalej len ako „Platby“). Predávajúci nie je povinný vrátiť Zákazníkovi Platby pred tým, ako mu je Tovar doručený alebo pokiaľ Zákazník nepreukáže odoslanie Tovaru Predávajúcemu, okrem prípadov, kedy si Tovar vyzdvihuje Predávajúci osobne alebo prostredníctvom ním poverenej tretej osoby.

6.9 Predávajúci je povinný vrátiť Zákazníkovi prijaté Platby rovnakým spôsobom, aký použil Zákazník pri úhrade Kúpnej ceny. Predávajúci je oprávnený vždy vrátiť Platby bezhotovostným prevodom na Bankový účet Zákazníka. Tým nie je dotknuté právo Zákazníka dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe vrátenia Platby, ak v súvislosti s tým Zákazníkovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

6.10 Zákazník je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať Tovar späť Predávajúcemu prostredníctvom poštovej prepravy alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy Zákazník znáša náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru.

6.11 Ak vzhľadom na povahu Tovaru nie je možné Tovar odoslať späť Predávajúcemu poštou, Predávajúci zabezpečí vyzdvihnutie Tovaru u Zákazníka na svoje vlastné náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa doručenia Oznámenia o odstúpení.

6.12 V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy je Zákazník povinný vrátiť Tovar Predávajúcemu v rovnakom stave, v akom ho Zákazník prevzal pri uzavretí Kúpnej zmluvy (úplný a nepoškodený). Tovar, ktorý je výrobcom chránený proti otvoreniu, nesmie byť vrátený po odstránení ochranného balenia alebo ochranného označenia. V opačnom prípade má Predávajúci nárok na náhradu škody a/alebo nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia.

 

8. Informácia o možnosti alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov

8.1 Ustanovenia tohto článku VOP vychádzajú z ustanovení Zákona č. 391/2015 Z.z. a vzťahujú sa výlučne na tých Zákazníkov – fyzické osoby, ktoré pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy s Predávajúcim vystupovali v pozícii Spotrebiteľa.

8.2 Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov (ďalej len ako „ARS“) je postup zameraný na dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi Predávajúcim (podnikateľom) a Zákazníkom (Spotrebiteľom) a na predchádzanie vzniku súdnych sporov medzi týmito subjektmi. Zákazník má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho Reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len ako „Subjekt ARS“), ak Predávajúci na žiadosť Zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania (ďalej len ako „Návrh“).

8.3 Návrh sa podáva príslušnému subjektu ARS. Zoznam subjektov ARS je dostupný na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na odkaze: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Podaním Návrhu nie je dotknutá možnosť Zákazníka obrátiť sa na príslušný súd. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré Subjekty ARS, právo voľby, ktorému z nich Návrh podá, má Zákazník. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu musí obsahovať:

(i) meno a priezvisko Zákazníka, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má;

(ii) presné označenie Predávajúceho;

(iii) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností;

(iv) označenie, čoho sa Zákazník domáha;

(v) dátum, kedy sa Zákazník obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol bezvýsledný;

(vi) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký Návrh inému Subjektu ARS, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii, ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona č. 391/2015 Z.z.

8.4 Zákazník k Návrhu priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v Návrhu. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie Návrhu môže Zákazník využiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 Zákona č. 391/2015 Z.z. a ktorý je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a každého Subjektu ARS. Ďalšie podmienky súvisiace s ARS ustanovuje Zákon č. 391/2015 Z. z.

8.5 Ak má Zákazník dojem, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva, je zároveň oprávnený podať na Predávajúceho sťažnosť prostredníctvom online formulára na podanie sťažnosti v rámci platformy riešenia sporov online, ktorý je dostupný na odkaze: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

9. Informácia o možnosti podávania podnetov a sťažností

10.1 V prípade akýchkoľvek problémov, otázok, pripomienok, podnetov a sťažností sa môže Zákazník obrátiť na Predávajúceho zaslaním emailu na emailovú adresu Predávajúceho: obchod@denticor.sk alebo telefonicky na čísle: 0911 65 33 78.

 

10. Internetová STRÁNKA

11.1 Predávajúci je oprávneným prevádzkovateľom Internetovej stránky. V súlade s príslušnými právnymi predpismi na úseku ochrany práv duševného vlastníctva, najmä zákonom č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Autorský zákon“), je Predávajúci oprávnený vykonávať všetky práva duševného vlastníctva vzťahujúce sa k Internetovej stránke, vrátane jej obsahu, vizualizácie, dizajnu, všetkých vyobrazení, ako aj všetkých databáz tvoriacich jej obsah.

10.2 Fotografie Tovaru vyobrazeného na Internetovej stránke majú výlučne ilustračný charakter, slúžia výhradne na prezentáciu Tovaru Predávajúceho a môžu sa mierne odlišovať od skutočne dodaného Tovaru, najmä z hľadiska svetelných podmienok pri vyhotení Fotografie. Fotografie, vrátane popisu predávaného Tovaru, dodávajú Predávajúcemu jeho výrobcovia alebo dodávatelia, alebo priamo zákazníci. Fotografie pred a po nahradení zubov Denticorom sú dodané našimi zákazníkmi a predstavujú skutočnú situáciu. Všetky informácie uvedené na Internetovej stránke, vrátane ochranných známok, fotografií, popisov a aplikácií, sú chránené Autorským zákonom. Každé ich neoprávnené použitie v akomkoľvek rozsahu predstavuje porušenie Autorského zákona.

10.3 Zákazník, resp. ktorákoľvek iná osoba, je povinná používať Internetovú stránku v súlade s účelom, na ktorý slúži, ustanoveniami týchto VOP, dobrými mravmi, ako aj všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a zároveň je povinná zdržať sa činností, ktoré môžu narušiť správne technické fungovanie Internetovej stránky. Je zakázané:

(i) poškodzovať dobrú povesť Predávajúceho a/alebo tretích osôb,

(ii) akýmkoľvek spôsobom narúšať fungovanie Internetovej stránky,

(iii) akýmkoľvek spôsobom znemožňovať alebo obmedzovať iných Zákazníkov v používaní Internetovej stránky,

(iv) akýmkoľvek spôsobom zasahovať do obsahu bezpečnostnej štruktúry alebo samotnej technickej povahy Internetovej stránky,

(v) využívať Internetovú stránku na rozosielanie nevyžiadaných správ (spamov),

(vi) posielať vírusy a/alebo akékoľvek iné nebezpečné alebo škodlivé programy na Internetovú stránku,

(vii) vytvárať falošné správy za účelom falšovania identity Zákazníka,

(viii) vykonávať akékoľvek činnosti za účelom vniknutia do účtov iných Zákazníkov.

10.4 Predávajúci si vyhradzuje právo dočasne obmedziť prístup Zákazníka k Internetovej stránke za účelom vykonania jej aktualizácie a/alebo údržby, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia Zákazníka. Predávajúci nezodpovedá za škodu spôsobenú v súvislosti s dočasnou nefunkčnosťou Internetovej stránky a/alebo  neoprávneným zásahom tretích osôb do Internetovej stránky.

10.5 Pri návšteve Internetovej stránky sa do počítača, mobilu a/alebo iného elektronického zariadenia Zákazníka stiahnu tzv. súbory cookies (ďalej len ako „Súbory cookies“). Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve Internetovej stránky posielajú späť na pôvodnú stránku alebo na stránku, ktorá príslušný Súbor cookies rozoznáva. Súbory cookies umožňujú využívať niektoré základné funkcie Internetovej stránky, preto Predávajúci odporúča Zákazníkom, aby ich ponechali aktívne. V prípade zablokovania alebo inej formy odmietnutia Súboru cookies bude funkcia Internetovej stránky znížená, Zákazník napr. nebude môcť pridať položky do Nákupného košíka, pokračovať v realizácii úhrady Informatívnej ceny Tovaru alebo využívať služby Predávajúceho, ktoré si vyžadujú prihlásenie Zákazníka. V prípade ponechania aktívnych Súborov cookies je potrebné, aby sa Zákazník nezabudol odhlásiť z Účtu, pokiaľ používa zdieľaný počítač.

 

11. Ochrana osobných údajov

12.1 Zákazník berie na vedomie, že Predávajúci pri poskytovaní Služieb a pri uzavretí Kúpnej zmluvy so Zákazníkom spracúva osobné údaje Zákazníka v súlade so Zákonom o ochrane OU. Zásady spracúvania osobných údajov sú upravené v tomto dokumente.

 

12. Záverečné ustanovenia

12.1 Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej Kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a Zákazníkom. V prípade, ak Predávajúci a Zákazník uzatvoria písomnú Kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto VOP, majú ustanovenia písomnej Kúpnej zmluvy prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.

12.2 Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť tieto VOP. Zmeny a doplnky VOP vstupujú do účinnosti dňom ich uverejnenia na Internetovej stránke Predávajúceho. Dňom uverejnenia nových VOP strácajú predošlé VOP účinnosť. Zmeny a doplnenia VOP však nebudú žiadnym spôsobom porušovať alebo obmedzovať práva Zákazníka vyplývajúce z Nákupných košíkov potvrdených Predávajúcim pred nadobudnutím účinnosti nových VOP.

12.3 Vzájomné vzťahy medzi Predávajúcim a Zákazníkom sa okrem týchto VOP riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z., Zákona č. 391/2015 Z.z., Autorského zákona a Zákona o ochrane OU.

12.4 V prípade, ak by niektoré ustanovenie týchto VOP bolo prehlásené za neplatné, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť ich ostatných ustanovení.

12.5 Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 3.12.2018.