Úvod

 1. Nakupovanie na stránkach denticor.sk, a všetky transakcie s tým spojené, sa riadia podľa Všeobecných Obchodných Podmienok (VOP), ktoré sú uvedené na webovej stránke Denticor.
 2. Doporučujeme sa podrobne zoznámiť s VOP, a v prípade nejasností kontaktovať Denticor na obchod@denticor.sk.

Zásielky

 • Všetky zásielky posielame prostredníctvom Slovenskej pošty, na dobierku formou balíka. Kuriér Slovenskej pošty Vám donesie balík na adresu. Ak nebudete doma, balík Vás počká na Vašej pošte.
 • Pošta Vás bude prostredníctvom SMS informovať o stave Vašej zásielky. 
 • Ak potrebujete podacie číslo zásielky, podacie číslo zásielky poskytneme každému na vyžiadanie.
 • Zásielky môžete sledovať na tejto adrese: https://tandt.posta.sk/
 • Číslo zásielky a čas doručenia Vám príde na emailovú adresu a telefónne číslo zadané do objednávky.
 • Doručenie trvá obvykle 2 pracovné dni. V závislosti od pošty, môže trvať doručenie aj 3 dni.

Pravidlá pre vrátenie tovaru

Po prijatí objednaného tovaru beží lehota 14 dní, počas nich môžete zrušiť svoju zmluvu bez udania dôvodu a vrátiť nám výrobok za predpokladu, že tovar nebol použitý a že originálny vnútorný ochranný obal je neporušený.

Formulár pre vrátenie tovaru

Vrátený tovar prosím dobre zabaľte, aby neprišlo k jeho poškodeniu behom prepravy. Pri vrátení doručte prosím tovar nepoužitý, v pôvodnom stave ako pri prevzatí (vrátane dokumentácie, príslušenstva apod.). Tovar neposielajte na dobierku, takýto tovar nepreberáme.

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru na zákazníkom uvedený bankový účet. 

Adresa pre vrátenie tovaru:
SCIÉNTIO laboratories, spol. s r.o. 
Furčianska 97
040 14 Košice, Slovenská republika

Objednávanie produktov

 1. Vyplnením objednávkového formulára vstupujú kupujúci a Denticor (ďalej ako predávajúci)do právneho vzťahu, ktorý sa riadi VOP a Obchodným Zákonníkom (zákon č. 513/1991 Zb.).
 2. Kúpa produktov sa realizuje formou vystavenia a odoslania objednávky tým, že objednávka musí byť potvrdená predávajúcim v súlade s VOP, inak zmluvný vzťah nevznikne. Kupujúci si produkty prezerá a vyberá podľa kategórií uvedených v produktovom menu nákupného portálu, resp. kliknutím na zobrazený Produkt.
 3. Objednávanie pozostáva štandardne zo 4 krokov: a) výberu produktu b) výberu spôsobu platby, dopravy a ceny dopravy, c) odsúhlasenia VOP, a d) odoslania objednávky kliknutím na tlačidlo „Objednaj s povinnosťou platby“ ,postupuje sa podľa navigačných inštrukcií.
 4. Kúpna zmluva medzi zmluvnými stranami vznikne, ak predávajúci kupujúcemu odošle potvrdenie objednávky, obvykle okamžite v deň jej prijatia.

Cena a platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za dodaný produkt cenu podľa potvrdenia objednávky.
 2. V cene produktu nie sú zahrnuté náklady na iné služby spojené s uskutočnením plnení, na dopravu, na opakované dodanie produktu, na uchovávanie, skladovanie a poistenie produktu, na bankové poplatky účtované predávajúcemu, a iné poplatky súvisiace s dodaním ako napríklad clo, dane, certifikáciu.
 3. Spôsob zaplatenia ceny a ceny prepravy produktu je uvedený v objednávke s vyčíslením nákladov. Kupujúci má  možnosti úhrady: platba na dobierku.
 4. Splatnosť ceny produktu a ceny prepravy je v deň doručenia tovaru kuriérom.

Právo na uplatnenie reklamácie

Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, kupujúci má právo reklamácie. Pre správne posúdenie je nutné, aby bol reklamovaný tovar čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami. Kupujúci je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo v návode na použitie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou.

Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

Reklamáciu je možné uplatniť písomnou formou e-mailom, poštou na adresu výrobného oddelenia SCIÉNTIO laboratories, spol. s r.o. Tallerova 4, Bratislava, alebo telefonicky: 0903 89 00 97. Reklamovaný tovar je možné zaslať na uvedenú adresu Slovenskou poštou. Odporúčame Vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Súčasťou reklamácie musí byť písomný popis vád, ktoré sú predmetom reklamácie a doklad o kúpe tovaru, záručný list alebo poštová doručenka. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje jeden z uvedených dokladov. Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

 1. doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,
 2. doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu;

Postup výmeny produktu

Ak Vám produkt nevyhovuje a potrebovali by ste ho vymeniť za iný variant, môžete využiť službu výmeny. Takto vymeniť je možné len produkt, ktorý bol zakúpený, nie produkt, ktorý bol darovaný (z pravidla cena darčekového produktu je niekoľko násobne menšia než náklady na výmenu).

Zodpovednosť predávajúceho

Predávajúci zodpovedá za to, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti vo všeobecnosti požadované, predávajúcim alebo výrobcom popisované alebo očakávané, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom množstve, a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza alebo, pre ktorý sa vec obvykle používa. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú na tovare po prevzatí (zakúpení) tovaru v záručnej dobe.

Predávajúci nezodpovedá za vady ak:

 • si kupujúci vadu spôsobil sám,
 • reklamácia odporuje povahe tovaru, hlavne uplynutiu doby trvanlivosti tovaru, pre ktoré bola poskytnutá zľava s ceny tovaru,
 • ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym, či nadmerným používaním, alebo ktoré vznikli po uplynutí doby životnosti tovaru,
 • spôsobené zásahom kupujúceho alebo inej osoby na tovar, alebo jeho súčasť.

O prijatej reklamácií sa kupujúcemu vystaví reklamačný list s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia prijala, aký tovar je reklamovaný, kedy a kde bol tovar zakúpený, o akú vadu sa jedná a cenu, za akú bol tovar zakúpený. Ak kupujúci reklamuje vadu tovaru, predávajúci reklamáciu riadne preverí a rozhodne o jej vybavení ihneď v zložitých prípadoch do 3 dní. Predávajúci vybaví reklamáciu maximálne do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Lehoty na uplatnenie reklamácií

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci kupujúcim, ak na tovare, jeho obale alebo v záručnom liste nie je uvedená záručná doba dlhšia. Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak neurobil. Ak je reklamácia vybavená výmenou tovaru za tovar nový, plynie nová záručná doba odo dňa, kedy bol tovar odovzdaný, resp. zaslaný kupujúcemu. Ak nie je reklamácia vadného tovaru uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká. Kupujúci bude po vybavení reklamácie informovaný osobne, telefonicky alebo e-mailom.

Práva spotrebiteľa

Pri vadách tovaru, ktoré spotrebiteľ v priebehu záručnej doby uplatní, má právo pri odstrániteľných vadách, aby bola vada odstránená bezplatne, riadne a načas. Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od kúpi odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny. Ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave nemôže spotrebiteľ vec riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo na vrátenie kúpnej ceny tovaru. Rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť má kupujúci aj pri oprave vadného tovaru po lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie. Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
V zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.denticor.sk sa zaväzuje, že zverené osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné dáta na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou internetového obchodu www.denticor.sk. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

Úplné znenie všeobecných obchodných podmienok si môžete prezrieť tu:

Stiahnuť všeobecné obchodné podmienky